Dây đeo thẻ IMBEE 2020

Dây đeo thẻ IMBEE 2020 Dây đeo thẻ, dây đeo thẻ chủ tịch, dây đeo thẻ giám đốc , dây đeo thẻ phó giám đốc, dây đeo thẻ thư kí chủ tịch, dây đeo thẻ thư kí giám đốc dây đeo thẻ trưởng phòng, dây đeo thẻ phó phòng, dây đeo thẻ nhân viên, dây